Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07 lutego 2012r..

1. Opłata stała - ustalana jest w relacji do kwoty bazowej(przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

Stawka podstawowa - 10,5% przeciętnego wynagrodzenia

Obniżona o 30% - dochód na członka rodziny wynosi poniżej 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę( ogłaszanego w drodze  obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów  do dnia 15 września każdego roku.)

- wniosek do dyrektora o obniżenie opłaty

- dochód brutto za kwartał  poprzedzający złożenie wniosku zgodnie z Uchwałą Nr XX/259/15/  Rady Miasta Poznania z 17 listopada 2015r.par.2 pkt.5

Obniżona o 66%

- uczęszcza dwoje dzieci z rodziny spokrewnionej lub pozostającej w faktycznym związku

- rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności - kopia

- pobierający zasiłek z pomocy społecznej 351,00zł - potwierdzenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

- uczestniczący w programach aktywizacji zawodowej - zaświadczenie o uczestnictwie

Zwolnienie z opłaty stałej

- do żłobka uczęszcza wiecej niż dwoje dzieci

Zwolnienie z opłaty stałej lub obniżenie stawki podstawowej następuje na wniosek rodzica

2. Opłatę za produkty żywnościowe aktualnie w wysokości 5zł dziennie.
Rodzicom i opiekunom przysługuje odpis za żywienie z tytułu nieobecności dziecka trwającej ponad 3 dni  w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Opłaty należy wpłacać na konto:

PKO BP
nr 24 1020 4027 0000 1602 1283 2707
bez żadnych zmian ani zakrągleń w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca. Nie opłacenie należności w w/w terminie może skutkować nieprzyjęciem dziecka w następnym dniu do żłobka.